Kishatárforgalmi engedély – Általános tudnivalók


A kishatárforgalmi engedély birtokosa többszöri vízummentes beutazásra és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra jogosult Magyarország határ menti területén. A beutazás célja különösen szociális, kulturális, családi vagy - a nemzeti jogszabályok alapján kerseőtevékenységnek nem minősülő - megalapozott gazdasági célú tartózkodás lehet. A dokumentumot Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa állítja ki.

Az engedély területi érvényessége

Az engedéllyel a határ menti terület azon településeire lehet beutazni, amelyek a határtól számított 50 kilométeres sávban helyezkednek el. Ezen települések nevét az Egyezmény 1. mellékletét képező településlista tartalmazza. Más településekre vízum nélkül, pusztán csak a kishatárforgalmi engedély birtokában beutazni nem lehet. A határőrség, illetve a rendőrség úgynevezett mélységi ellenőrzésekkel biztosítja, hogy a kishatárforgalmi engedélyek birtokosai ne hagyják el a határövezetet.

Ki jogosult az engedély kiváltására?

Az engedély kiváltására azok a személyek és közvetlen családtagjaik (házastárs, kiskorú és eltartott gyermekek) jogosultak, akik a mellékelt listán szereplő ukrajnai települések valamelyikén az engedély kiváltását megelőzően legalább 3 éve bejelentett, állandó lakcímmel rendelkeznek. Az engedély kiváltására jogosult személy házastársa, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), illetve a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke akkor is kaphat kishatárforgalmi engedélyt, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint 3 éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.

Érvényességi idő

A kishatárforgalmi engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg az úti okmány érvényességi idejét, és legfeljebb öt évre adható ki. A minimális érvényességi idő egy év.

Díj

A kishatárforgalmi engedély kiállítási díja 20 euró.

A nyugdíjasok, 18 évesnél fiatalabb gyermekek és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek, valamint a fogyatékos személyek díjmentesen juthatnak hozzá az engedélyhez. A díjmentességre jogosító státuszt támogató dokumentummal kell igazolni (pl. nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány, stb.).

Beutazás és tartózkodás

A kishatárforgalmi engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra jogosít Magyarország területén a határtól számított 50 kilométeres sávban.

Elbírálási idő

Az engedély iránti kérelem a benyújtástól számított harminc napon belül kerül elbírálásra.

A kishatárforgalmi engedély formátuma

A kishatárforgalmi engedély bankkártya nagyságú plasztikkártya-formában kerül kiadásra.

A kishatárforgalmi engedély iránti kérelem benyújtásának módja

Az engedély kérelmezéséhez az ungvári és beregszászi magyar külképviseleteken ingyenesen beszerezhető, illetve ide kattintva letölthető és kinyomtatható kérdőív kitöltése szükséges.

A kérelmet minden esetben kizárólag személyesen lehet benyújtani, mivel a kérelem benyújtásakor minden kérelmezőtől biometrikus azonosító (ujjnyomat), aláírás és fénykép felvételére kerül sor. Ujjnyomatot azok a kérelmezők kötelesek adni, akik a kérelem benyújtásakor a 6. életévüket már betöltötték

A kérelem beadásakor személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet. Az engedély kiadásáról a konzul dönt.

A kérelem benyújtásához szükséges támogató dokumentumok

1. A kérelmezőnek az engedélykérelem benyújtásakor be kell mutatnia a határ átlépésére jogosító, érvényes útlevelét. Amennyiben a kérelmező útlevele a kérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint 16 hónapig érvényes, kishatárforgalmi engedély nem adható.

2. A kérelmezőnek igazolnia kell a lakcímét a következő okmányok valamelyikével:

 • a lakcím igazolására szolgáló regisztrációs bejegyzést tartalmazó személyazonosító igazolvány;
 • a lakcím igazolására szolgáló regisztrációs bejegyzést tartalmazó ukrán útlevél;
 • az illetékes ukrán hatóság által az állandó lakcímről kibocsátott igazolás.

3. A díjkedvezményre jogosultak, illetve a 3 éves helyben lakás alól mentesülők esetében további dokumentumok szükségesek:

 • 3 éves helyben lakás alól mentesülők: házastárs, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermek (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is) – a családi kapcsolat igazolható házassági/születési anyakönyvi kivonattal
 • díjkedvezményre jogosultak:
  • o fogyatékos személyek – fogyatékos igazolvány (fényképes rokkantsági nyugdíjkönyv) nyugdíjasok
  • o 21 év alatti eltartott gyermekek – diákigazolvány
  • o nyugdíjasok - nyugdíjas igazolvány

A támogató dokumentumokat minden esetben eredetiben be kell mutatni és csatolni kell róluk másolatot.

Fellebbezés

Az elutasító döntéssel szemben a döntés megismerését követő 15 naptári napon belül fellebbezést lehet benyújtani a konzuli tisztviselőnél. A fellebbezést az ügyfél, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be, magyarul, vagy az Európai Unió más hivatalos nyelvén. A fellebbezés feltétele, hogy a fellebbezés benyújtásával (beérkezésével) egyidejűleg a fellebbezés díja a konzulátushoz befizetésre kerüljön. A fellebbezés díja 10 euró, amelyet annak is meg kell fizetnie, aki az elsőfokú eljárásban díjmentesen adta be a kérelmét – a díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el, amelynek határideje a benyújtástól számítva 30 naptári nap. Ezt a határidőt semmilyen indokkal nem lehet lerövidíteni, erre irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni. A fellebbezési eljárás ideje alatt a másodfokú hatóság további támogató dokumentumokat kérhet be, valamint az ügyfél (különösen az, akivel az elsőfokú eljárásban nem készült személyes interjú) berendelhető a konzulátusra személyes interjú lefolytatására.

A határ átlépése kishatárforgalmi engedély birtokában

Kishatárforgalmi engedély birtokában is a határt csak a határátkelőhelyeken, s a nyitvatartási időben lehet átlépni. A kishatárforgalmi engedéllyel történő határátlépés esetén a határőr az úti okmányba nem pecsétel. A magyarországi tartózkodás időtartamának nyomon követését a határőrség számítógépes nyilvántartása teszi lehetővé.

A kishatárforgalmi engedély elvesztése

Amennyiben a jogosult a kishatárforgalmi engedélyét magyar területen veszíti el, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a belépés helye szerinti határőrizeti szervnek. Az illetékes határőrizeti szerv igazolást állít ki arról, hogy a határátlépés érvényes engedéllyel történt, s ezen igazolás birtokában a jogosult visszatérhet Ukrajnába.

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén alkalmazható szankciók

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén a jogsértővel szemben alkalmazható szankciók a következők: kötelezés Magyarország területének elhagyására; idegenrendészeti kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom, valamint beutazási és tartózkodási tilalom. Beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése azt vonja maga után, hogy a kérelmező vízummal sem utazhat be Magyarországra.

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés a későbbi vízumkérelem elutasítását vonhatja maga után! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a 6 hónapon belül legfeljebb 3 hónapos tartózkodásra vonatkozó szabályok betartására!

Kishatárforgalmi engedély és vízum

Amennyiben Ön szeretné

 • a határövezetet elhagyni,
 • Magyarországon kereső tevékenységet folytatni vagy
 • 6 hónapon belül 3 hónapnál többet tölteni Magyarországon, úgy ehhez vízumot vagy tartózkodási engedélyt kell igényelnie.

Figyelem! Amennyiben Ön schengeni vízummal és kishatárforgalmi engedéllyel is rendelkezik, a belépéskor a határőrség a beutazás célja alapján fogja elbírálni, hogy az adott belépés vízummal, vagy kishatárforgalmi engedéllyel történik-e (ez utóbbi esetben ugyanis nem helyeznek el beléptető bélyegzőt az útlevélbe).

A magyarországi beutazása előtt mindenképpen gondolja át, hogy valóban csak a fentebb hivatkozott listán szereplő magyar településeket keresi-e fel, ellenkező esetben ugyanis vízummal kell belépnie az országba!

Ha időközben meggondolja magát, és mégis el akarja hagyni a határövezetet, úgy abban az esetben, ha kishatárforgalmi engedéllyel lépett be az országba, el kell hagynia Magyarország területét, és újból be kell lépnie a vízum birtokában.